Informacje dla autorów streszczeń

Autor prezentujący streszczenie (niezależnie czy w sesji ustnej czy plakatowej)
jest zobligowany do dokonania rejestracji oraz uregulowania należności za udział w Zjeździe.

(z opłaty zwolnieni sią studenci kierunków medycznych do 26 r.ż. posiadający ważną legitymację.
Studenci również zobligowani są do dokonania rejestracji.


OBECNIE TRWA OCENA STRESZCZEŃ.
Informacje dotyczące kwalifikacji zostaną przesłane do autorów wskazanych jako autorzy prezentujący.
 WAŻNE DATY

Ostateczny termin zgłaszania streszczeń: 10.02.2023 r.  » 26.02.2023 r.
Możliwość edycji pracy: 10.02.2023 r. » 26.02.2023 r.
Termin oceny przez Komitet Naukowy: 30.03.2023 r.
Powiadomienie autorów: 10.04.2023 r.

Wszelkie informacje organizacyjne przekazywane są autorowi prezentującemu streszczenie.
Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za treść nadesłanego streszczenia

OŚWIADCZENIA

Osoba zgłaszajaca streszczenie oświadcza, iż bierze odpowiedzialność za formę i treść abstraktu oraz posiada zgody autorów oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych autorów podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznianie wyników kwalifikacji streszczeń na stronie Zjazdu oraz w materiałach zjazdowych i/lub na plakacie/prezentacji.

Autorzy zrzekają się ze wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Biura Organizacyjnego Zjazdu.


WAŻNE INFORMACJE W SKRÓCIE

Język streszczenia: polski oraz angielski

Konstrukcja
Dane autorów: 
imię, nazwisko, anglojęzyczna afiliacja, adres e-mail
Temat: drukowanymi literami, bez skrótów
Treść abstraktu (max 400 słów) z wyraźnym podziałem na: wstęp, cel, materiał, metody, wyniki, wnioski, ew. źródło finansowania pracy naukowej

Streszczenia nie mogą zawierać
> piśmiennictwa
> danych instytucji oraz informacji, na podstawie których można dokonać identyfikacji autora/jednostki/pacjenta
> nazw grantów sponsorujących badanie
Jeśli informacja o grancie/finansowaniu streszczenia ma zostać zamieszczona w książce abstraktów prosimy o wpisanie tej informacji w polu Komentarz/uwagi

Streszczenia nie będą podlegać korekcie edytorskiej przez wydawnictwo. Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za treść nadesłanego zgłoszenia. Prosimy mieć to na uwadze podczas nadsyłania prac. Dziękujemy.

Zakwalifikowane do prezentacji streszczenia zostaną opublikowane w wydaniu anglojęzycznego czasopisma Current Topics in Diabetes (w formie drukowanej bądź elektronicznej) oraz zamieszczone na stronie internetowej czasopisma: www.currenttopicsindiabetes.com.

Kontakt dla autorów: kknap@grupabachleda.pl


 

Ważna informacja!
Autor prezentujący streszczenie (niezależnie czy w sesji ustnej czy plakatowej) jest zobligowany do dokonania rejestracji oraz uregulowania należności za udział w Zjeździe.